Pakalpojuma nodrošināšanas un sniegšanas noteikumi

1.Pakalpojumu sniegšanas noteikumi

1.1 Edukas Latvia SIA (turpmāk tekstā – pakalpojumu sniedzējs) un pievienotā izglītības iestāde (turpmāk – bērnudārzs), un ELIIS-Igaunijas bērnudārza tiešsaistē bāzētas informācijas sistēmas lietotājs, kas ir saistīts ar bērnudārzu (turpmāk – Lietotājs) (turpmāk tekstā – arī: atsevišķi kā puse vai kopā kā puses) starp pusēm ir derīgs pakalpojumu līgums (turpmāk – līgums). Līguma mērķis ir ļaut izmantot ELIIS (turpmāk – pakalpojums) bērnudārzam un lietotājam saskaņā ar šiem nosacījumiem.

1.2 Pakalpojumu sniedzējs nodrošina pakalpojumu 24 stundas diennaktī un 7 dienas nedēļā, izņemot pakalpojuma sniedzēja norādītos tehniskās apkopes periodus (turpmāk tekstā – plānotā tehniskā apkope).

1.3 Pakalpojumu sniedzējs informē bērnudārzu par plānoto tehnisko apkopi vismaz 5 dienas iepriekš, norādot apkopes perioda sākumu un paredzamo ilgumu. Pakalpojuma sniedzējs, izstrādājot vai atjauninot versiju, var ierobežot piekļuvi ELIIS vismaz 2 reizes mēnesī, katru reizi pa 1 dienai, informējot bērnudārzu vismaz 5 dienas iepriekš.

1.4 Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības vienpusēji mainīt un papildināt pakalpojuma saturu, ar noteikumu, ka pakalpojums uztur klases dienasgrāmatas funkciju. .

1.5 Pakalpojumu sniedzējs dara visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka pakalpojuma saturs ir pārvaldāms, drošs un tehniski nevainojams.

1.6 Ja ir radusies kļūda pakalpojuma sniegšanai nepieciešamā programmatūrā (turpmāk tekstā – sistēma) vai sistēmā ievadītajā informācijā par bērnudārzu (turpmāk tekstā – dati), bērnudārzam jāinformē pakalpojumu sniedzējs ELIIS, izmantojot e-pasta adresi info@eliis.lv. Iepriekš minēto ir jāveic bērnudārza norīkotai un pilnvarotai personai (turpmāk tekstā – administrators), kuras uzdevums ir vadīt bērnudārza datus un piešķirt lietotāja tiesības bērnudārza vārdā. Pakalpojumu sniedzējs nosūta administratoram apstiprinājumu par kļūdas paziņojuma saņemšanu un informāciju par kļūdas veidu un kritiskumu nākamās darba dienas laikā pēc kļūdas ziņojuma saņemšanas.

1.7 Pakalpojumu sniedzējs nodrošina, ka kritiska kļūda, kas ietekmē pakalpojuma ikdienas darbību, tiek novērsta 4 darba dienu laikā. Regulāro sistēmas uzlabojumu laikā pakalpojumu sniedzējs novērš nekritiskas kļūdas.

1.8 Pakalpojumu sniedzējs var iegūt pakalpojumus un pakalpojumus, kas nepieciešami pakalpojuma sniegšanai no trešajām personām, vienlaikus nodrošinot datu konfidencialitāti.

2.Pakalpojuma izmantošana

2.1 Bērnudārzs pats aktivizē pakalpojumu, iesniedzot pakalpojumu sniedzējam elektronisku pieteikumu, lai reģistrētu izglītības iestādi ELIIS tīmekļa vietnē. Bērnudārzs ir atbildīgs par iesniegtās informācijas un datu precizitāti.

2.2 Administrators pilnvaro lietotājus izmantot pakalpojumu un ar lietojumprogrammu atver piekļuvi pakalpojumam (turpmāk tekstā – lietotāja konts). Administrators piešķir lietotājam specifiskas tiesības (turpmāk – lomas), lai izmantotu šo pakalpojumu, un vajadzības gadījumā organizē apmācību lietotājiem.

2.3 Bērnudārzs ir atbildīgs par lomu sadalījumu. Katra administratora piešķirtā loma tiek uzskatīta par pareizu.

2.4 Pakalpojumu sniedzējs nav atbildīgs par bojājumiem, ieskaitot bērnudārza un / vai lietotāja radīto kaitējumu trešajām pusēm (piemēram, ja tiek neuzmanīgi pārsūtīti lietotāja identifikācijas dati un paroles vai parole un lietotāja vārds ir kļuvuši pieejami nepiederošām personām).

2.5 ELIIS lietotāji un bērnudārzs ir atbildīgi par to, lai viņu lietotāja konta informācija tiktu pasargāta no trešajām pusēm. Lietotāji un bērnudārzs ir arī atbildīgi par pārkāpumiem, kas radušies neievērojot iepriekš minēto. Drošības apsvērumu dēļ ELIIS sistēmā ieteicams pierakstīties ar ID karti.

2.6 Bērnudārzs ir atbildīgs par zaudējumiem, ko radījusi tā piešķirtā loma, tostarp bērnu dārza vai ELIIS sistēmas datu pārkāpšanā vai mēģinājumā to pārkāpt.

2.7 Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības vienpusēji un bez tālāka nodoma, uz laiku vai galīgi slēgt Lietotāja kontu, ja tas ir mēģinājis vai mēģina veikt sekojošo:

datu vai ELIIS sistēmas pārkāpums;

esošo tiesību aktu pārkāpšana;

Labas tiešsaistes komunikācijas prakses pārkāpšana, piemēram, surogātpasts, vīrusi, utt.

radot neparastu apgrūtinājumu ELIIS sistēmai;

Cits nodarīts kaitējums.

2.8 Pusēm ir pienākums nekavējoties informēt otru pusi par pakalpojuma drošības vai stabilitātes riskiem. Šāda riska gadījumā pakalpojumu sniedzējam ir tiesības vienpusēji un bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt parametrus, par kuriem ir vienojusies ELIIS un tās honstinga konfigurāciju. Pakalpojumu sniedzējs apņemas, cik drīz vien iespējams, informēt bērnudārzu par veikto izmaiņu apjomu un lietderību.

2.9 Pakalpojuma lietotājs var pasūtīt papildu apmācības par cenu pēc vienošanās. Papildu apmācības ilgums ir 2 stundas.

3.Dati un intelektuālais īpašums

3.1 Bērnudārzs ir atbildīgs par visiem ievadītajiem datiem un to apstrādi saskaņā ar Latvijas Republikas piemērojamiem tiesību aktiem un labo praksi.

3.2 Pakalpojumu sniedzējs nodrošinās, ka dati tiek regulāri dublēti.

3.3 Pakalpojumu sniedzējs apņemas nodrošināt bērnudārza datus, kas uzglabāti datu nesējā, ja to pieprasa klients. Datiem jābūt no bērnudārza pievienošanās ELIIS līdz to nodošanas mirklim – formātā, kas ļauj tos lasīt bez ELIIS sistēmas. Uzglabājot datus, pakalpojumu sniedzējs vadās pēc likuma, kas ir spēkā Latvijas Republikā.

3.4 Pakalpojumu sniedzējs apņemas veikt visus iespējamos pasākumus, lai novērstu trešo pušu piekļuvi datiem. Pakalpojumu sniedzējs apņemas arī nodrošināt, ka pakalpojums funkcionē tā, ka lietotāja konts var piekļūt tikai tiem datiem, kas piešķirti konkrētajai lietotāja lomai.

3.5 Pakalpojumu sniedzējs nedrīkst sniegt trešajām pusēm nekādu informāciju, kas nav paredzēta Latvijas Republikā spēkā esošajos tiesību aktos. Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības izsniegt datu kopsavilkuma izrakstus Izglītības Pārvaldēm un Izglītības un zinātnes ministrijai.

3.6 Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības saglabāt datus.

3.7 Piekrītot šī Līguma nosacījumiem, Pakalpojumu lietotājs ļauj Pakalpojumu sniedzējam sūtīt ar sistēmu, pakalpojumiem un paziņojumiem saistītus ziņojumus uz Lietotāja konta saistīto e-pasta adresi. Lietotājs var atteikties no informatīvajiem ziņojumiem, noklikšķinot uz attiecīgās saites ziņas kājenē.

4.Norēķini

4.1 Bērnudārzs Pakalpojuma sniedzējam maksā ikmēneša maksu (turpmāk – Pakalpojuma maksa) par pakalpojumu izmantošanu saskaņā ar Pakalpojuma sniedzēja pašreizējo cenrādi (pieejams vietnē https://www.eliis.lv/pricing.). Pakalpojumu sniedzējam ir pienākums rakstiski informēt Bērnudārzu par visām izmaiņām cenrādī vismaz 3 mēnešus iepriekš, izņemot gadījumus, ja cenu palielinājums nav atkarīgs no Pakalpojumu sniedzēja.

4.2 Pirmie divi mēneši ir bez maksas turpmāk – izmēģinājuma periods).

4.3 Pakalpojuma cena ir atkarīga no grupu skaita bērnudārzā.

4.4 Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības pilnvarot trešo pusi iesniegt bērnudārzam rēķinus par pakalpojuma izmantošanu. Pakalpojuma sniedzējs informēs bērnudārzu par trešās puses pilnvarošanu.

4.5 Bērnudārzam ir tiesības pārbaudīt pakalpojuma maksas pareizību un atbilstību līguma 1.2 punktam. Ja puses konstatē iesniegto rēķinu neatbilstību līgumam, pakalpojumu sniedzējs segs nākamā mēneša rēķinu.

4.6 Ja pakalpojuma maksas atlaide tiek saskaņota maksājumu perioda vidū, atlaide stāsies spēkā nākamajā norēķinu periodā. Jaunā atlaide neietekmēs jau izsūtītos rēķinus.

5.Licences

5.1 Pakalpojumu sniedzējs nodrošina, ka visas licences un atļaujas, kas nepieciešamas pakalpojuma sniegšanai, ir pieejamas. Tām jāatbilst piemērojamiem autortiesību likumiem un intelektuālā īpašuma tiesību aktiem.

5.2 Saskaņā ar līgumu pakalpojumu sniedzējs nodrošina bērnudārzam neekskluzīvu, uz noteiktu laiku un konkrētajam bērnudārzam paredzētu atļauju, kas ļauj izmantot pakalpojumu tam paredzētajām funkcijām. Bērnudārzs nav tiesīgs atļaut trešajām pusēm, kas nav saistītas ar bērnudārzu, izmantot pakalpojumu, t.i, bērnudārza personālam, vecākiem un bērniem ar aizbildņa tiesībām.

6.Līguma noteikumi

6.1 Pārbaudes periods ir divi mēneši.

6.2 Izmēģinājuma perioda sākums un beigas ir noteiktas līgumā. Izmēģinājuma perioda laikā pusēm ir iespēja atcelt līgumu – termiņš informēšanai ir 14 dienas.

6.3 Tiklīdz izmēģinājuma periods beidzās, līgums automātiski tiek pagarināts uz nenoteiktu laiku.

6.4 Līgums stājas spēkā, kad bērnudārzs un lietotājs ir apstiprinājuši līgumu. Līgums ir uz nenoteiktu laiku.

6.5 Pusēm ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji atcelt līgumu, rakstiski paziņojot otrai pusei vismaz 3 mēnešus iepriekš.

6.6 Bērnudārza līguma izbeigšanas gadījumā pakalpojumu sniedzējs nekavējoties iesniedz rēķinu par visu neapmaksāto periodu, ņemot vērā līguma izbeigšanas datumu.

6.7 Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības vienpusēji apturēt piekļuvi pakalpojumam vai neievērot paziņojuma termiņu un izbeigt līgumu, ja:

6.7.1 Bērnudārzs vai bērnudārza lietotājs pārkāpj līguma noteikumus un / vai citādi nodara kaitējumu pakalpojumu sniedzējam vai arī nepalīdz to novērst vai apturēt.

6.7.2 Bērnudārzs trīs mēnešus pēc kārtas neizpilda līguma 4. nodaļā noteiktās finansiālās saistības pret pakalpojuma sniedzēju vai kavē maksājumus vairāk nekā 45 dienas.

6.8 Lai izbeigtu līgumu, otrai pusei jānosūta digitālu deklarāciju, ko parakstījusi juridiska persona ar ID karti un elektronisko parakstu, vai parakstītu rakstisku pieteikumu.

7.Nepārvarama vara

7.1 Nepārvaramas varas gadījumā līgumā noteiktos termiņus pagarina par to laika posmu, ko ietekmēja nepārvaramie apstākļi, un nebija iespējams sniegt vai izmantot pakalpojumu.

8.Vispārīgi noteikumi

8.1 Noslēdzot līgumu, bērnudārzs arī piekrīt cenrādim, kas ir pieejams vietnē https://www.eliis.lv/pricing..

8.2 Atkarībā no konteksta līgumā noteiktie termini vienskaitlī var tikt izmantoti daudzskaitlī un termini daudzskaitlī var tikt izmantoti vienskaitļa nozīmē.

8.3 Pozīcijas un numuri līgumā ir iekļauti tikai, lai atvieglotu izpratni, un tiem nav patstāvīgas nozīmes

8.4 Pakalpojuma sniedzējs var mainīt līguma noteikumus, tostarp cenu sarakstu un / vai paziņošanas principus. Pakalpojuma sniedzējs par to paziņo vismaz trīs mēnešus iepriekš un publicē jaunos nosacījumus interneta adresē https://www.eliis.lv/pricing. Ja lietotājs vai bērnudārzs turpina izmantot pakalpojumu pēc nosacījumu maiņas, viņš piekrīt jaunajiem noteikumiem.

8.5 Pusēm ir tiesības piešķirt visas vai daļu no līgumā paredzētām tiesībām un pienākumiem trešajām pusēm - ar otras puses iepriekšēju piekrišanu.

8.6 Līgumu regulē Latvijas Republikas likumdošana.

8.7 Strīdi, kas rodas sakarā ar līguma īstenošanu, tiek atrisināti mierīgās sarunās. Ja vienošanās netiek panākta, strīdi tiks izskatīti apgabaltiesā.

Konfidencialitāte un drošība ELIIS

ELIIS ļoti nopietni uztver Jūsu privātumu un personas datu aizsardzību. La ELIIS izmantot būtu droši, mēs pastāvīgi informējam par mūsu konfidencialitātes principiem gan mūsu darbiniekus, gan tos, kas ir atbildīgi par ELIIS administrēšanu.

Ievadot savā profilā svešu e-pasta adresi, jūs varat padarīt savu kontu un personīgo informāciju pieejamu un redzamu neeksistējošai personai. Lai izvairītos no pārpratumiem, ieteicams rūpīgi pārbaudīt jūsu personiskās informācijas precizitāti.

Lai izmantotu ELIIS, jūsu datorā jābūt iespējotām sīkdatnēm, kas ļauj atcerēties sesiju un palīdz jums orientēties lapā. Lai aizsargātu ELIIS no nesankcionētas piekļuves un informētu ELIIS par neatļautām izmaiņām, pārkāpumiem vai datu izpaušanu, mēs izmantojam SSL, lai šifrētu datu apmaiņu. Tas nodrošina, ka visi dati tiek droši pārsūtīti no jūsu datora uz ELIIS serveri.

Google Analytics pakalpojumu, kas atbilst Google konfidencialitātespolitikai , izmanto, lai piekļūtu lietotāju statistikai ELIIS tīmekļa vietnē. Mēs savācam kontaktinformāciju no personām, kas sazinās ar mums nepastarpināti.

Edukas Latvia SIA var izpildīt prasības par personas datu izpaušanu likumā noteiktajos gadījumos, ja tas palīdz novērst likuma vai pakalpojumu sniegšanas nosacījumu pārkāpumus.

ELIIS konfidencialitātes principi mainās, attīstoties internetam, tādēļ dažreiz arī mums tie ir jāuzlabo. Par atjauninājumiem mēs informēsim visus bērnudārzus, kuri izmanto ELIIS pa e-pastu, vai arī nosūtīsim jums paziņojumu ELIIS tīmekļa vietnē.

Ja jums ir jautājumi par jūsu konfidencialitātes pārkāpumu vai ELIIS privātuma politiku, sazinieties ar mums pa e-pastu info@eliis.lv.

Jūs varat lasīt vairāk par privātuma politiku šeit: https://www.eliis.lv/privacy..